DGL

 

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER


DGL 2007.2: Grønlandske retspsykiatriske patienters retsstilling ved behandling og anbringelse i Danmark


Af fuldmægtig, cand.jur. Helle Ginnerup-Nielsen, Landstingets Ombudsmand


[Artiklen er baseret på en afhandling, red.]

I n d h o l d


1 . I n d l e d n i n g

1.1. Forord
1.2. Artiklens emne

2 . D e n  g r ø n l a n d s k e k r i m i n a l r e t

2.1. Domstolssystemet i Grønland
2.2. Den grønlandske kriminallov
2.2.1. Den Juridiske Ekspedition 1948
2.2.2. Kriminallovens bestemmelser om foranstaltninger for psykisk abnorme lovovertrædere
2.2.2.1. Anstaltsanbringelse af ikke-sindssyge
2.2.2.2. Foranstaltninger over for sindssyge
2.2.2.3. Kriminalforsorgens rolle
2.2.2.4. Ændring af foranstaltning
2.2.2.5. Prøvelse

3 .  H j e m t a g e l s e

3.1. Myndighedssamarbejde
3.2. Forsinket hjemtagelse

4 .  F o r h o l d  u n d e r  o p h o l d  i  D a n m a r k

4.1. Forhold på afdelingen
4.2. Retsgrundlag under opholdet i Danmark
4.3. Kontakt til pårørende
4.3.1. Udgang
4.3.2. Besøg
4.3.3. Kontakt via telefon og internet
4.4. Ferierejser, hjemmelsspørgsmål
4.5. Ferierejser – konkrete bevillinger og kritik af mangel herpå

5 .  V u r d e r i n g  i  f o r h o l d  t i l  E M R K

5.1. Konventionens gyldighed i Grønland
5.2. Artikel 3
5.2.1. Analyse af artikel 3
5.3. Artikel 5
5.3.1. Artikel 5, stk. 1, litra e
5.3.2. Artikel 5, stk. 4
5.3.3. Analyse af artikel 5
5.3.3.1. Udskrivning inden ”rimelig tid
5.3.3.2. Løbende prøvelse af frihedsberøvelsen
5.3.3.3. Domstolens karakter af et kompetent prøvelsesorgan
5.4. Artikel 8
5.4.1. Artikel 8, stk. 2
5.4.2. Analyse af artikel 8, stk. 2

6 .  S a m m e n f a t n i n g  o g  k o n k l u s i o n

K i l d e l i s t e

N o t e r

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER