DGL

 

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER

DGL 2007.2: Grønlandske retspsykiatriske patienters retsstilling ved behandling og anbringelse i Danmark

Af Fuldmægtig, cand.jur. Helle Ginnerup-Nielsen, Landstingets Ombudsmand
Indhold
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5
Kildeliste
Noter

6 .   S a m m e n f a t n i n g   o g   k o n k l u s i o n

Der ses på baggrund af redegørelsen en del praktiske og hjemmelsmæssige problemstillinger i relation til forløbet for de grønlandske retspsykiatriske patienter før, under og efter nedsendelse til Danmark.

Det er påvist, at lovgiver og administration i både Grønland og Danmark ved udarbejdelse af lovgivning og administrative forskrifter i flere tilfælde ikke har taget stilling til retsgrundlaget for de grønlandsk dømte lovovertrædere, som er nedsendt til behandling i Danmark. Dog fremgår det, at retsstillingen under opholdet i Danmark til en vis grad er sikret ved mere pragmatisk begrundede ad hoc-løsninger; således følger eksempelvis institutionerne og Rigsadvokaten reglerne i psykiatriloven og relevante bekendtgørelser, uanset at der ikke er klart grundlag herfor.

Det må konstateres, at nedsendelsen og opholdet i Danmark har en række negative konsekvenser for de berørte. Det oplyses, at de indlagte under opholdet i Danmark lider store afsavn, hjemve og sproglige frustrationer, hvilke er til skade for patienternes velbefindende og muligvis også for deres behandlingsforløb. Disse følgevirkninger er forsøgt minimeret ved, at man på afdelingen forsøger at indrette de fysiske forhold og hverdagen her således, at der så vidt muligt tages hensyn til patienternes kulturelle baggrund, og at denne i et vist omfang tilgodeses i forhold til indretning af afdelingen, madlavning mv. Desuden er der (begrænset) mulighed for at bibeholde kontakten til de pårørende i Grønland i form af telefonopkald og e-mail. Ferierejser til Grønland for de dømte skal medvirke til at sikre bevarelse af tilhørighed til hjemlandet, familien og sociale netværk.

Risskov Hospitals oplysninger om, at der årligt er givet mellem 1 og 2 ferierejser, og at der ikke er bevilget besøgsrejser, sammenholdt med det forhold, at belægningen på afsnittet har udgjort mellem 10 og 14 grønlandske patienter årligt med dom efter kriminalloven, siden behandlingen heraf overgik til Risskov i 2003, må dog lede til den konklusion, at de grønlandske patienters samlede muligheder for at bibeholde en meningsfuld kontakt til deres bl.a. deres pårørende under opholdet i Danmark er ganske begrænsede.

Endvidere er det afdækket, at der ikke for nuværende findes retsgrundlag, som forpligter Hjemmestyret til at afholde udgifter til at bevilge ferierejser til de grønlandske retspsykiatriske patienter i Danmark. Det vil herefter være op til de regelfastsættende myndigheder – her Landstinget – at ændre på den nuværende tilstand. Det bemærkes dog som beskrevet, at der igennem længere tid har været gjort opmærksom på problemet, uden at dette har medført tilstrækkelig hensyntagen hertil ved bl.a. finanslovenes vedtagelser.

Der foretages under opholdet løbende prøvelse af dom til anbringelse efter kriminallovens § 113. Det er imidlertid oplyst, at der opstår forsinkelser på op til 1 år i forhold til denne prøvelse. Desuden forekommer forsinkelser i forhold til tidspunktet for udskrivning efter endt behandling i Danmark, hvilket tidligere har været påpeget og kritiseret af både Folketingets og Landstinget Ombudsmand. Det er påvist, at hjemtagelse i flere tilfælde er blevet forsinket op til et ½ år på grund af mangel på passende faciliteter i Grønland.

Det er herefter undersøgt, om de beskrevne forhold er forenelige med Danmarks forpligtelser efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

I relation til forbudet mod umenneskelig og nedværdigende behandling i artikel 3 er det fundet, at nedsendelsen i sig selv indebærer en negativ påvirkning, som rækker ud over det, der er at anse som en uundgåelig følge af frihedsberøvelsen. Om dette tillige udgør omstændigheder, som er omfattet af forbudet, kan på baggrund af Domstolens praksis ikke endeligt afgøres, men det kan ikke afvises, at nedsendelsen og opholdet i Danmark udgør behandling i strid med artikel 3.

Artikel 5 indeholder et forbud mod vilkårlig frihedsberøvelse. Heri ligger bl.a. et krav om, at tidsubestemt frihedsberøvelse skal underlægges periodisk domstolskontrol med henblik på at konstatere, om tilbageholdelsen stadig kan retfærdiggøres med henvisning til den indlagtes sindssyge. Den beskrevne forsinkelse i forhold til den løbende prøvelse af foranstaltningen kan således have som konsekvens, at en patient tilbageholdes uberettiget og på mere eller mindre uhjemlet og tilfældigt grundlag. Dette indikerer, at frihedsberøvelsen kan være at anse som vilkårlig, idet der ikke foreligger faste og saglige rammer for, hvornår en konkret sag forsinkes. Hermed vil rigsfællesskabets praksis kunne være i strid med forbudet i artikel 5.

Det er endvidere forsøgt afdækket, om også de forsinkelser, som er beskrevet i forhold til udskrivning og hjemtagelse af de grønlandske patienter, konkret kan udgøre krænkelse af artikel 5. Da det ikke har været muligt at få adgang til alle de relevante oplysninger, kan spørgsmålet dog ikke belyses fuldt ud. Der påvises desuagtet momenter, som peger i retning af, at forsinkelserne er af en karakter, som kvalificerer til at kunne udgøre en krænkelse af artikel 5, stk. 4.

De begrænsede muligheder for at opretholde kontakten til pårørende medfører desuden utvivlsomt, at den nuværende ordning konsekvent indebærer indgreb i den i artikel 8, stk. 1, sikrede ret til familieliv. Dette antages at være tilfældet, selvom der skulle ske en betragtelig forøgelse af mulighederne for besøg fra og ferierejser til Grønland.

Om dette indgreb er berettiget efter bestemmelsens stk. 2, er undersøgt, men det kan med udgangspunkt i praksis fra EMD dog ikke med sikkerhed forudsiges, hvorledes Domstolen i en eventuel sag anlagt mod Rigsfællesskabet ville vægte statens skønsmargin i forhold til berettigelsen af de foretagne indgreb. Det forekommer dog nærliggende, at disse ikke er proportionale i forhold til formålet og dermed ikke omfattet af undtagelsen i bestemmelsens stk. 2.

En endelig afklaring af de menneskeretlige spørgsmål i relation til det beskrevne forløb for de nedsendte grønlændere må afvente det tidspunkt, hvor en sag herom eventuelt bliver anlagt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER