DGL

 

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER

DGL 2007.2: Grønlandske retspsykiatriske patienters retsstilling ved behandling og anbringelse i Danmark

Af Fuldmægtig, cand.jur. Helle Ginnerup-Nielsen, Landstingets Ombudsmand
Indhold
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5
Kildeliste
Noter

K i l d e l i s t e

Litteratur

Betænkning nr. 500/1968 om det kriminalretlige sanktionssystem mv. i Grønland.

Betænkning nr. 1442/2004: Den Grønlandske Retsvæsenskommissions betænkning om det grønlandske retsvæsen, 2004. (Retsvæsenskommissionens betænkning)

Greve, Vagn; Jensen, Asbjørn; Toftegaard Nielsen, Gorm:
”Kommenteret Straffelov, Almindelig del”, 7. omarbejdede udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001. (Greve)

Kjølbro, Jon Fridrik:
“Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – for praktikere”, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005. (Kjølbro)

Lorenzen, Peer; Rehof, Lars Adam; Trier, Tyge; Holst-Christensen, Nina; Vedsted-Hansen, Jens:
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer. Artikel 1 – 10” , 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003, og
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Artikel 11 – 59 samt tillægsprotokollerne”, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2004. (Lorenzen)

Lynge, Inge:
"Psykisk abnorme lovovertrædere i Grønland", Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen 1992, 28. årgang, hæfte 2.

Ovey, Clare og White, Robin C.A.:
Jacobs & White European Convention on Human Rights”, third edition, Oxford University Press, 2002. (Ovey & White)

Rytter, Jens Elo:
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – og dansk ret”, 1. udgave, Forlaget Thomson, 2003. (Rytter)

Senholt, Leif:
Den grønlandske Kriminalret”, Bind 1 og 2, FAVN Forlag, 1986. (Senholt)

van Dijk, P. og van Hoof, G.J.H.:
Theory and Practice of the European Convention on Human Rigths”, third edition, Kluwer Law International, 1998. (van Dijk & Hoof)

Materiale fra Grønland

Familiedirektoratet:
”Redegørelse om hjemtagning af færdigbehandlede retspsykiatriske patienter fra Danmark”, marts 2005, j.nr. 45.37.09. (Tilgængelig på www.nanoq.gl).

Landsdommeren i Grønlands cirkulære nr. 233 af 15. december 1993 vedrørende anvendelse af kriminallovens § 113, der omhandler særlige foranstaltninger over for psykisk abnorme lovovertrædere. (Lado-cir)

Landstingets Ombudsmands Beretning 2000, s. 39 – 59.

Landstingets Ombudsmands Beretning 2002, s. 480 – 483.

Landstingets Ombudsmands Beretning 2003, s. 429 – 437.

Landstingets Ombudsmands foreløbige sagsmateriale vedrørende bevilling af ferierejser for Grønlandske retspsykiatriske patienter i Danmark.

Retslægerådets vejledning af 9. oktober 2001 til medlemmerne af Retslægerådets psykiatriske afdeling vedr. Landsdommercirkulære nr. 233.

Øvrigt

Folketingstidende 1980-81, forhandlingerne, sp. 5092.

Det Danske Center for Menneskerettigheder:
”Menneskeret i Danmark - Status 2000” .

Justitsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 287 af 29. marts 2000 fra Folketingets Retsudvalg (REU Alm. del, bilag 862, vedr. REU Alm. del, bilag 741).

Justitsministeriets cirkulære af 26. november 1996 om behandling af personer, der er anbragt i Anstalten ved Herstedvester i henhold til den Grønlandske kriminallov.

Justitsministeriets notat af 23. august 1990 om bekendtgørelse nr. 605 af 23. august 1990 om personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til strafferetlig afgørelse, afsnit 2.3.2.

Kriminalforsorgens statistik 2005.

Rapport fra Folketingets Ombudsmand i forbindelse med inspektion af Psykiatrisk Hospital i Århus den 23. august 2005.

Redegørelse fra Folketingets Ombudsmands besøg på Amtshospitalet i Vordingborg den 23. februar 1996.

Referat af 22. maj 2003 af møde mellem Psykiatrien i Århus Amt og DIH.

Samarbejdsaftale af 11. december 2001 mellem Grønlands Hjemmestyre/Dronning Ingrids Hospital og Psykiatrien i Århus Amt.

Afgørelser fra grønlandske domstole

Paamiut kredsrets dom af 18. juli 2003, sagl.nr. K 109/03.

Udskrift af dombogen for Grønlands Landsret, sagl.nr. B 314/99, anklagemyndigheden mod T, Paamiut.

Rapporter fra Den Europæiske Torturkomité

Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 26 March to 7 April 1995.

Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 29 September to 9 October 1996.

Second General Report on the CPT's activities covering the period 1 January to 31 December 1991.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – domme og afgørelser

Aerts mod Belgien, 30. juli 1998.
Amrollahi mod Danmark, 11. juli 2002.
Amuur mod Frankrig, 25. juni 1996.
Ashingdane mod Det Forenede Kongerige, 25. maj 1985.
Assenov m.fl. mod Bulgarien, 28. oktober 1998.
Baranowski mod Polen, 28. marts 2000.
Baskaya og Okcuoglu mod Tyrkiet, 8. juli 1999.
Berrehab mod Holland, 21. juni 1988.
Bilgin mod Tyrkiet, 16. november 2000.
Boyle og Rice mod Det Forenede Kongerige, 27. april 1988.
Bozano mod Frankrig, 18. december 1986.
Buckley mod Det Forenede Kongerige, 25. september 1996.
Campbell og Cosans mod Det Forenede Kongerige, 25. februar 1982.
Curley mod Det Forenede Kongerige, 28. marts 2000.
De Wilde, Ooms and Versyp mod Belgien, 18. juni 1971.
E mod Norge, 29. august 1990.
Erkalo mod Holland, 2. september 1998.
Glaser mod Det Forenede Kongerige, 19. september 2000.
Golder mod Det Forenede Kongerige, 21. februar 1975.
Gül mod Schweiz, 19. februar 1996.
Guzzardi mod italien, 6. november 1980.
Hatton m.fl. mod Det Forenede Kongerige, 2. oktober 2001.
Hénaf mod Frankrig, 27. november 2003.
Herczegfalvy mod Østrig, 24 September 1992.
Hirst mod Det Forenede Kongerige, 24. juli 2001.
Hoffmann mod Østrig, 23. juni 1993.
Ilhan mod Tyrkiet, 27. juni 2000.
Irland mod Det Forenede Kongerige, 18. januar 1978.
Johnson mod Det Forenede Kongerige, 24. oktober 1997.
Kalashnikov mod Rusland, 15. juli 2002 (decision).
Keenan mod Det Forenede Kongerige, 3. april 2001.
Kroon m.fl. mod Holland, 27. oktober 1994.
Kudla mod Polen, 26. oktober 2000.
Mahmut Kaya mod Tyrkiet, 28. marts 2000.
Manzoni mod Italien, 1. juli 1997.
Mayzit mod Rusland, 20. januar 2005.
Megyeri mod Tyskland, 12. maj 1992.
Messina mod Italien (No. 2), 28. september 2000.
Musial mod Polen, 25. marts 1999.
Neumeister mod Østrig, 27. juni 1968.
Öcalan mod Tyrkiet, 3. april 2005.
Olsson mod Sverige (nr. 1), 24. marts 1988.
Olsson mod Sverige (nr. 2), 27. november 1992.
Peers mod Grækenland, 19. april 2001.
Quinn mod Frankrig, 22. marts 1995.
Raninen mod Finland, 16. december 1997.
Salman mod Tyrkiet, 27. juni 2000.
Selmouni mod Frankrig, 28. juli 1999.
Sen mod Holland, 21. december 2001.
Singh mod Det Forenede Kongerige, 21. februar 1996.
Sunday mod Det Forenede Kongerige, 26. april 1979.
Tyrer mod Det Forenede Kongerige, 25. april 1978.
Varbanov mod Bulgarien, 5. februar 2000.
Vargas mod Spanien, 6. april 2000 (decision).
Weeks mod Det Forenede Kongerige, 2. marts 1987.
Winterwerp mod Holland, 24. oktober 1979.

Den Europæiske Menneskerettighedskommission – afgørelser og rapporter

Anderson, Duffy og Anderson mod Det Forenede Kongerige, appl. 20478/92.
Harward mod Norge, appl. 14170/88.
Holmes, McGeough og Holmes mod Det Forenede Kongerige, appl. 19786/92.
Grækenlandsagen, Report of 18 November 1969, Yearbook 12
Kinsella og Mulvaney mod Det Forenede Kongerige, ppl. 19200/91. McCombe mod Det Forenede
ongerige
, appl. 19785/92.
McCotter mod Det Forenede Kongerige, 1992.
McDonnel mod Det Forenede Kongerige, appl. 20480/92.
Norney mod Det Forenede Kongerige, appl. 20481/92.
P.K., M.K. og B.K. mod Det Forenede Kongerige, appl. 19085/91.
Pulvirenti mod Frankrig, 23. marts 1999, appl. 41526/98.
Quinas mod Frankrig, 1990, appl. 19200/91.
Wakefield mod Det Forenede Kongerige (1990), appl. 15817/89. 
X mod Det Forenede Kongerige (1974), appl. 5712/72.

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER