Seneste regelsæt

07.08.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 38 af 27.07.2023 om Trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder

07.08.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 37 af 07.07.2023 om Fælles offentligt IT-samarbejde

07.08.2023: Anordning nr. 1029 af 04.07.2023 om Ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af lov om skibes besætning

07.08.2023: Bekendtgørelse nr. 1028 af 03.07.2023 om ændring af bekendtgørelse om ændring af tonnagegrænser for fiskeskibe og fritidsfartøjer i besætningsloven

02.07.2023: Bekendtgørelse nr. 998 af 29.06.2023 om Ophævelse af bekendtgørelse for Grønland om folkeregistrering m.v.

02.07.2023: Bekendtgørelse nr. 987 af 28.06.2023 om Tilpasning af kapitalkravsforordningen til grønlandske forhold herunder overgangsordninger (for Grønland)

29.06.2023: Bekendtgørelse nr. 962 af 27.06.2023 om Forebyggelse mod forurening fra skibe

29.06.2023: Bekendtgørelse nr. 964 af 27.06.2023 om Betaling for grænsekontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter (for Grønland)

29.06.2023: Anordning nr. 898 af 26.06.2023 om Ikrafttræden for Grønland af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger

29.06.2023: Anordning nr. 920 af 26.06.2023 om ikrafttræden for Grønland af § 1 i lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv)

11 - 20

<< < > >>

 

 

 

Danske skatteministre

1902: Generaldirektoratet for Toldvæsenet og Skattedepartementet blev oprettet.


I årene efter statsskatteloven af 1903 og toldloven af 1908 fandt man, at skattevæsenet og toldvæsenet var egentlige statserhverv, hvorfor generaldirektoratet også burde placeres blandt de egentlige ministerielle departementer. Generaldirektoratet for Toldvæsenet blev derfor et departement i 1919.


Skattedepartementet og Tolddepartementet hørte indtil 1975 under Finansministeriet, men har siden udgjort et særskilt ministerium, først kaldet Skatte- og Afgiftsministeriet og fra 1987 blot Skatteministeriet.


Svend Jakobsen (S) 1975-1977
Jens Kampmann (S) 1977-1978
Anders Andersen (V) 1978-1979
Karl Hjortnæs (S) 1979-1981
Mogens Lykketoft (S) 1981-1982
Isi Foighel (K) 1982-1987
Anders Fogh Rasmussen (V) 1987-1992
Peter Brixtofte (V) 1992-1993
Ole Stavad (S) 1993-1994
Carsten Koch (S) 1994-1998
Ole Stavad (S) 1998-2000
Frode Sørensen (S) 2000-2001
Svend Erik Hovmand (V) 2001-2004
Kristian Jensen (V) 2004 -