DGL

 

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER

emneregister - trafik og infrastruktur

Adresser
Byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje
Dykkerarbejde og dykkermateriel
Elektricitet, Stærkstrømsanlæg og materiel
Erhvervsmæssige aktiviteter på det grønlandske søterritorium
Færdsel
Flyvepladser, Lufthavne, Mittarfeqarfiit
Grønlands Tekniske Organisation og Forundersøgelser, GTO og Misissueqqarnerit, GEUS
Havne og havneanlæg, SIKUKI Nuuk Harbour A/S
Luftfart og luftfartøjer
Planlægning og arealanvendelse, Geodatastyrelsen (Kort- og Matrikelstyrelsen)
Post
Redningsberedskab, Brand- og eksplosionsforebyggelse, Beredskab,
Søfarende, Søfartsuddannelser, Skibes besætning, Lodser
Søloven, Søtransport, Skibsregistrering, Royal Arctic Line
Sikkerhed til søs, Skibes sikkerhed
storskalaprojekter, Bygge- og anlægsarbejder ved
FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER