DGL

 

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER
Afhandlingen er anmeldt i UfR 2005B.23/1


DGL 2007.7: Afhandling: International beskatning - dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Grønland


Af fuldmægtig Anne Sieg, Rigsombudsmanden i Grønland


Jeg har arbejdet i Grønland i to perioder (1993 - 1997 og 2000-2002) og har i den forbindelse savnet oplysninger om, hvorledes jeg skattemæssigt burde forholde mig med hensyn til blandt andet bopælsforhold, arbejdsopholdets varighed, arbejde hos en grønlandsk arbejdsgiver eller udstationering fra en dansk arbejdsgiver.

Som emne for min specialeafhandling på HD(R)-studiet valgte jeg derfor at udarbejde en oversigt over de muligheder for skatteplanlægning, som står til rådighed for en dansk lønmodtager, der skal arbejde i en kortere eller længere periode i Grønland. I afhandlingen har jeg analyseret samspillet mellem dansk og grønlandsk skattelovgivning, den dansk-grønlandske overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning samt praksis på området. Endvidere har jeg foretaget beregninger, som viser, hvilken af de opstillede valgmuligheder der er den skattemæssigt mest fordelagtige.

Red.: Afhandlingen er anmeldt i UfR 2005B.23/1

"Anne Sieg: International beskatning - Dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Grønland. REVIFORA og Forlaget Thomson A/S, 2004. 159 sider. Pris 196,00 kr. ekskl. moms.

REVIFORA og Forlaget Thomson A/S har indgået et samarbejde, som har til formål at offentliggøre cand.merc.aud.-studenterafhandlinger og andre erhvervsøkonomiske hovedopgaver. For at få offentliggjort en afhandling kræves, at afhandlingen indsendes til et redaktionsudvalg sammen med en kort udtalelse fra vejlederen. Redaktionsudvalget skal sikre, at afhandlingen er bedømt til karakteren 9 eller højere, at den indeholder nye synspunkter og idéer eller behandler et relativt ubeskrevet emne, og at den har en bredere interesse inden for revisionsbranchen.

Forfatteren er én af de studenter, der som følge heraf har fået offentliggjort sin specialeafhandling fra HD (R)-studiet. Emnet for afhandlingen er den dobbeltbeskatning af fysiske personer, som kan finde sted, når en person har bopæl i Danmark, men arbejder i Grønland, eller når en person flytter mellem Danmark og Grønland.

Når bortses fra en ret omfattende samling af bilag (s. 100-159), indeholder afhandlingen i alt væsentligt tre dele. I 1. del (s. 15-41) omtales de danske regler om fuld og begrænset skattepligt tillige med en kort gennemgang af reglerne om turistophold i Danmark, om udenlandske forskere og nøglemedarbejdere, om grænsegængere og om lempelse for dobbeltbeskatning efter ligningslovens §§ 33 og 33a. Redegørelsen for reglerne og udvalgte dele af retspraksis er fyldestgørende, men personer med kendskab til dansk skatteret vil ikke finde noget nyt i denne del af afhandlingen.

I 2. del (s. 42-49) redegøres for de grønlandske skatteregler. Gennemgangen er meget korfattet og læses derfor bedst i sammenhæng med bilag 4, der indeholder et uddrag af den grønlandske indkomstskattelov. I lyset af hvor lidt der er skrevet om grønlandsk skatteret, og hvor meget der er skrevet om subjektiv skattepligt i henhold til dansk ret, vil en del danske læsere nok have foretrukket, at forfatteren havde gjort mere ud af afhandlingens 2. del end af afhandlingens 1. del.

Dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Grønland behandles i afhandlingens 3. del (s. 50-54) og sammenlignes i den forbindelse med OECD's Modeloverenskomst. Denne del af afhandlingen vil være et nyttigt værktøj for alle, som rådgiver fysiske personer om danskgrønlandsk dobbeltbeskatning, ikke mindst fordi den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst på en række områder adskiller sig væsentligt fra OECD's Modeloverenskomst.

Afhandlingens beregningseksempler (s. 65-88) og den samlede konklusion (s. 89-92) viser, at forfatteren har en god indsigt i de danskgrønlandske beskatningsforhold. Det dokumenteres, at personer, der overvejer at tage arbejde i Grønland for en kortere eller længere periode, altid bør undersøge, hvad der er skattemæssigt mest fordelagtigt. I nogle tilfælde vil det ses, at den skattemæssige besparelse ved at søge en beskatningsform frem for en anden er beskeden, men en fyldestgørende rådgivning bør selvfølgelig tage højde for skatten. Bogen kan derfor anbefales alle, som arbejder med rådgivning af personer, der påtænker at tage arbejde i Grønland.

Henrik Dam"

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER