Seneste regelsæt

04.01.2018: Bekendtgørelse nr. 1764 af 29.12.2017 om Regulering af beløb i henhold til anordning om ikrafttræden for Grønland af udlændingeloven (for Grønland)

04.01.2018: Bekendtgørelse nr. 1765 af 29.12.2017 om Regulering af gebyrer efter lov for Grønland om udlændinges adgang til opholds- og arbejdstilladelse i anlægsfasen af et storskalaprojekt (for Grønland)

04.01.2018: Selvstyrebekendtgørelse nr. 25 af 28.12.2017 om Indfangning og aflivning af hunde og katte

04.01.2018: Lov nr. 1685 af 26.12.2017 om ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af monopolet for udbuddet af onlinebingo og heste- og hundevæddemål m.v.)

26.12.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 22 af 22.12.2017 om Fastlæggelse af priser for el, vand og kollektiv varme m.v.

26.12.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 23 af 22.12.2017 om Registrering i Det Centrale Virksomhedsregister

26.12.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 24 af 22.12.2017 om Regnskabsaflæggelse for Grønlands Selvstyres nettostyrede virksomheder

21.12.2017: Lov nr. 1534 af 19.12.2017 om Beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland

26.12.2017: Bekendtgørelse nr. 1621 af 15.12.2017 om Satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner i Grønland (2018)

19.12.2017: Bekendtgørelse nr. 1487 af 14.12.2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

1 - 10

> >>

 

 

 

Grønlands Hjemmestyres lovgivning

Det fremgår af hjemmestyrelovens § 4, stk. 1 og 3, at Grønlands Hjemmestyre såvel som rigsmyndighederne efter forhandling med hjemmestyret kan bestemme, at sagsområder eller en del af et sagsområde, der er nævnt i bilaget til loven, skal overgå til hjemmestyret. Hjemmestyret har den lovgivende og administrative myndighed for områder, der er overgået efter stk. 1 og 3, og overtager de udgifter, der er forbundet hermed, jf. bestemmelsens stk. 2. Se loven i registeret, hvis du ønsker nærmere oplysninger om, hvilke områder der er overgået til hjemmestyret. Der er bl.a. tale om Grønlands og de grønlandske kommuners styrelse, skatter og sociale forhold.


På områder, der er overgået til Grønlands Hjemmestyre efter hjemmestyrelovens § 4, har hjemmestyret således fuldt ud den regelfastsættende myndighed. På disse områder udsteder hjemmestyret landstingslove, jf. § 4, stk. 4.


Efter hjemmestyrelovens § 5, stk. 1, kan rigsmyndighederne efter forhandling med hjemmestyret ved lov bemyndige hjemmestyret til at overtage den regelfastsættende myndighed for samt administrationen af et sagsområde eller en del af et sagsområde, der er nævnt i bilaget til loven, og som ikke er overgået til hjemmestyret efter § 4. Tilskud til således overtagne sagsområder fastsættes ved lov.


På områder, der er overgået til Grønlands Hjemmestyre efter hjemmestyrelovens § 5, har hjemmestyret ikke overtaget Folketingets kompetence, idet hjemmestyreregler på områder, der er overgået efter § 5, har hjemmel i danske bemyndigelseslove. Samtidig står rigsmyndighederne for (en del af) finansieringen af områderne. På disse områder udsteder hjemmestyret landstingsforordninger, jf. § 5, stk. 2.