DGL

 

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER

emneregister -

(Kort- og Matrikelstyrelsen), Planlægning og arealanvendelse, Geodatastyrelsen
Adoption
Adoptionstilskud, Underholdsbidrag,
Adresser
Afgift af motorkøretøjer
Afgift af passagerflyvning internt i Grønland
afgift af salg og servering af stærke drikke, Restaurations-
Afgift af visse drikkevarer fremstillet i Grønland
Afgift på automatspil
Afgift på fiskeri
Afgift på hellefisk, pelagiske fiskearter, makrel
afgift på produkter til energifremstilling, Miljø-
Afgift på rejer
afgift, Havne- og krydstogtspassager-
afgift, Lotteri-
afgift, Stempel-
afgifter, Indførsels-
Afholdelse af folkeafstemning om fortsat anvendelse af traktaterne om De europæiske Fællesskaber i Grønland
Afholdelse af vejledende folkeafstemning om indførelse af selvstyre i Grønland
Afhængighed
Aftaleloven
aktieselskaber, KNI, TELE, INI, RAL, Offentlig produktions- og salgsvirksomhed, Offentlige virksomheder og
Aktivering, Arbejdsformidling, Beskæftigelsesprojekter, Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre, Løntilskud, Revalidering
aktiviteter på det grønlandske søterritorium, Erhvervsmæssige
Aktuel indkomst, Satstilpasningsprocent,
Alderspension, Offentlig pension, Aldersrente, Ældreinstitutioner
Alkohol og stærke drikke
Andelsboliger
ankenævn, Industriministeriets Erhvervs-
anlæg, Kommunalt ejede virksomheders ejendomme og
ansvar, Erstatnings-
ansvar, Medie-
ansvar, Produkt-
ansvarlighed, Naalakkersuisutmedlemmers
Anvendelse af sommertid
Apoteker, Lægemidler, Læger
Arbejdsformidling, Beskæftigelsesprojekter, Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre, Løntilskud, Revalidering, Aktivering,
Arbejdskrafttilgangen i Grønland
Arbejdsmarkedsafgift, Erhvervsuddannelsesbidrag (AEB), Praktikstøtte
Arbejdsmarkedsydelse, Jobsøgningsydelse
Arbejdsskadesikring, Arbejdsmiljø
Arbejdstagere, Virksomhedsoverdragelse,
arealanvendelse, Geodatastyrelsen (Kort- og Matrikelstyrelsen), Planlægning og
Arkivvæsen
Arveloven og borteblevneloven
Atomer, Produkter med dobbelt anvendelse, Ioniserende stråling, Strålebeskyttelse, Nukleart materiale, Radioaktivitet,
autorisation, Sygeplejersker og sundhedsassistenter, uddannelse og
bank, Danmarks National-
Banker, investeringsselskaber og kreditinstitutter, Finansiel Stabilitet, Garantifond for indskydere og investorer, Garantifond for skadesforsikringsselskaber
Begravelse, Kirkegårde, Fødsler, Dødsfald,
Beredskab, Redningsberedskab, Brand- og eksplosionsforebyggelse
Beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteaktiviteter i Grønland
beskatningsoverenskomster, Dobbbelt-
Beskyttelse af miljøet og havmiljøet
Beskæftigelsesprojekter, Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre, Løntilskud, Revalidering, Aktivering, Arbejdsformidling,
Besøgscentre, Turistanlæg
betalinger, Offentlige
betalingsforvaltning, Betalingssystemet Ilanngaassivik, Digital
Bevillingslove, andre end finanslove og tillægsbevillingslove
Biblioteker
bidrag, Adoptionstilskud, Underholds-
Bogføring og regnskab
Boligbyggeri, Medbyggerhuse, Støtte til boligbyggeri, Boligfinansiering, Boligstøttelån
boliger, Andels-
boliger, Omdannelse og overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejnings-
Boligsikring
borteblevneloven, Arveloven og
bortvisning, Tilhold, opholdsforbud og
Brand- og eksplosionsforebyggelse, Beredskab, Redningsberedskab,
Brugsmodeller
budgetter og regnskaber, Kommunernes og Grønlands Selvstyres
bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer, Valg til kommunalbestyrelser,
Bygders forsyningsforhold
Bygderåd, Borgerråd, Den kommunale styrelse, Kommunalbestyrelser,
Bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter
bygge- og anlægssektoren, Licitation, Indhentning af tilbud i
Byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje
Byggeri
Børn og unge, Forældreansvar/Forældremyndighed, Daginstitutioner og dagtilbud
Børneattester
Børnebortførelser, International fuldbyrdelse,
Checks og veksler, Gældsbreve,
Covid-19, Virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet
CPR, Pas, DNA-profiler, Registre og persondata,
CVR, Det Grønlandske Erhvervsregister,
Daginstitutioner og dagtilbud, Børn og unge,Forældreansvar/Forældremyndighed,
Danmarks Nationalbank
Den kommunale inddeling
Den kommunale styrelse, Kommunalbestyrelser, Bygderåd, Borgerråd
Deponering og mortifikation
Design og mønstre
Det Grønlandske Erhvervsregister, CVR
Digital betalingsforvaltning, Betalingssystemet Ilanngaassivik
Digital Post, Offentlig
DNA-profiler, Registre og persondata, CPR, Pas,
Dobbbeltbeskatningsoverenskomster
dobbelt anvendelse, Ioniserende stråling, Strålebeskyttelse, Nukleart materiale, Radioaktivitet, Atomer, Produkter med
Domstolene
Dopingmidler
drikkevarer fremstillet i Grønland, Afgift af visse
Dykkerarbejde og dykkermateriel
Dyr, Hunde og tamkatte
Dyreværn
Dyrtidsregulering af lønninger mv.
Dødsfald, Begravelse, Kirkegårde, Fødsler,
Efterretningstjenester
Efterskoler og tilskud til udvekslingsophold
ejendomme og anlæg, Kommunalt ejede virksomheders
Ejerlejligheder
eksplosionsforebyggelse, Beredskab, Redningsberedskab, Brand- og
Eksport, Eksportkredit
Ekspropriation
Ekstraordinært valg til Inatsisartut/Grønlands Landsting
Elektricitet, Stærkstrømsanlæg og materiel
Elektroniske signaturer, MitID, NemID, NemLog-In
Elevstøtte
En konjunkturudligningsfond for fiskeriet i Grønland
En konsulentformidling i Grønland
energi, Vandkraftværker, Udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af
Energifremstilling og energiforsyning, Gasanlæg
energifremstilling, Miljøafgift på produkter til
Erhvervsdrivende fonde
Erhvervsdrivende virksomheder
Erhvervsfremme, Finansieringsstøtte
Erhvervsmæssige aktiviteter på det grønlandske søterritorium
Erhvervsregister, CVR, Det Grønlandske
Erhvervsuddannelser, Elever, Lærlinge, Praktikanter
erhvervsvejledning, Uddannelses- og
Erstatning fra staten til ofre for forbrydelser
Erstatningsansvar
Euforiserende stoffer
europæiske Fællesskaber i Grønland, Afholdelse af folkeafstemning om fortsat anvendelse af traktaterne om De
Fangst og jagt
fangst, jagt og fiskeri, Ikke-erhvervsmæssig
Ferie
Finansiel Stabilitet, Garantifond for indskydere og investorer, Garantifond for skadesforsikringsselskaber, Banker, investeringsselskaber og kreditinstitutter,
Finansiel virksomhed, Værdipapirhandel
finansiering, Boligstøttelån, Boligbyggeri, Medbyggerhuse, Støtte til boligbyggeri, Bolig-
Finansieringsstøtte, Erhvervsfremme,
Finanslove
fiskere, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssigt landbrug, Genetableringsstøtte til erhvervs-
Fiskeri
fiskeri, Afgift på
fiskeriet i Grønland, En konjunkturudligningsfond for
Fiskerifinansieringspulje
Fiskeriundersøgelser, Grønlands Naturinstitut, Grønlands
fjernsynsvirksomhed, KNR, Grønlands Radio, Radio-, tv- og
flag, Grønlands
Flyvepladser, Lufthavne
flyvning internt i Grønland, Afgift af passager-
folkeafstemning om fortsat anvendelse af traktaterne om De europæiske Fællesskaber i Grønland, Afholdelse af
folkeafstemning om indførelse af selvstyre i Grønland, Afholdelse af vejledende
Folkehøjskoler
Folkeskolen, Grundskolen, Uddannelse af lærere
Folketingsvalg
Fonde og foreninger
fonde, Erhvervsdrivende
fonden, Miljø-
Foranstaltning mod forstyrrelser af radiomodtagning
Forbrugeraftaler
Forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg, Reklame
Forebyggelse, opkrævning, inddrivelse af restancer til det offentlige
Forsikringsaftaleloven, Garantifond for skadesforsikringsselskaber
Forskning
Forsvaret af Grønland
Forsvaret, Værnepligt
forsyning, Gasanlæg, Energifremstilling og energi-
forsyning, Vand-
forsyningsforhold, Bygders
Forsyningsmæssige foranstaltninger
forsøgsordninger, Kommunale
Forundersøgelser, GTO og Misissueqqarnerit, GEUS, Grønlands Tekniske Organisation og
Forvaltning af skatter
forvaltningen, Offentlighed i
Forvaltningsloven, Sagsbehandling i den offentlige forvaltning,
Forældelse
Forældreansvar/Forældremyndighed, Daginstitutioner og dagtilbud, Børn og unge,
Fredning og kulturarvsbeskyttelse
Fritid, Folkeoplysning, Undervisning, Kultur,
fuldbyrdelse, Børnebortførelser, International
Funktionærer
Fællesmærker
Færdsel
Fødevarer og levnedsmidler
Fødsler, Dødsfald, Begravelse, Kirkegårde
Førtidspension
Fåreavl
Garantifond for indskydere og investorer, Garantifond for skadesforsikringsselskaber, Banker, investeringsselskaber og kreditinstitutter, Finansiel Stabilitet,
Garantifond for skadesforsikringsselskaber, Forsikringsaftaleloven
Gasanlæg, Energifremstilling og energiforsyning
Genetableringsstøtte til erhvervsfiskere, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssigt landbrug
Geodatastyrelsen (Kort- og Matrikelstyrelsen), Planlægning og arealanvendelse,
graviditet, barsel og adoption, Orlov og dagpenge ved
Grundloven, Tronfølgeloven
Grundskolen, Uddannelse af lærere, Folkeskolen,
Grønland, Forsvaret af
Grønlands flag
Grønlands Hjemmestyre og Selvstyre
Grønlands Landsting, Ekstraordinært valg til Inatsisartut/
Grønlands Naturinstitut, Grønlands Fiskeriundersøgelser
Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber, Kommunernes og
Grønlands Statistik
Grønlands Stednavnenævn
Grønlands Tekniske Organisation og Forundersøgelser, GTO og Misissueqqarnerit, GEUS
Grønlandske Erhvervsregister, CVR, Det
Gymnasiale uddannelser
Gældsbreve, Checks og veksler
handelsagentur og handelsrejsende, Kommission,
Handicap
havmiljøet, Beskyttelse af miljøet og
Havne og havneanlæg, SIKUKI Nuuk Harbour A/S
Havne- og krydstogtspassagerafgift
hellefisk, pelagiske fiskearter, makrel, Afgift på
HIV-smittede blødere, Patienters retsstilling, Vaccinationsskader,
Hjemmestyre og Selvstyre, Grønlands
hjælp, Offentlig
Hotel, Næringsvirksomhed, Restauration,
Hunde og tamkatte, Dyr,
hunde- og kattehold, Slædehunde samt
huse, Støtte til boligbyggeri, Boligfinansiering, Boligstøttelån, Boligbyggeri, Medbygger-
Hvidvask og terrorisme, pengeoverførsler
højskoler, Folke-
Idræt, Motion
Ikke-erhvervsmæssig fangst, jagt og fiskeri
Ilanngaassivik, Digital betalingsforvaltning, Betalingssystemet
Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet)
Inatsisartut og Naalakkersuisut, Landstinget og Landsstyret
Inatsisartut, Ombudsmanden for
Inatsisartut, Valg til Grønlands Landsting, Valg til
Inatsisartut/Grønlands Landsting, Ekstraordinært valg til
Ind- og udførsel af varer
inddeling, Den kommunale
inddrivelse af restancer til det offentlige, Forebyggelse, opkrævning,
Indfødsret, Udlændinge
Indførselsafgifter
Indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, Licitation
indkomst, Satstilpasningsprocent, Aktuel
Indkomstskat
indskydere og investorer, Garantifond for skadesforsikringsselskaber, Banker, investeringsselskaber og kreditinstitutter, Finansiel Stabilitet, Garantifond for
Industriministeriets Erhvervsankenævn
INI, RAL, Offentlig produktions- og salgsvirksomhed, Offentlige virksomheder og aktieselskaber, KNI, TELE,
institutioner og dagtilbud, Børn og unge, Forældreansvar/Forældremyndighed, Dag-
International fuldbyrdelse, Børnebortførelser
investeringsselskaber og kreditinstitutter, Finansiel Stabilitet, Garantifond for indskydere og investorer, Garantifond for skadesforsikringsselskaber, Banker,
Ioniserende stråling, Strålebeskyttelse, Nukleart materiale, Radioaktivitet, Atomer, Produkter med dobbelt anvendelse
is og vand, Kommerciel udnyttelse af
jagt og fiskeri, Ikke-erhvervsmæssig fangst,
jagt, Fangst og
Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre, Løntilskud, Revalidering, Aktivering, Arbejdsformidling, Beskæftigelsesprojekter,
Jobsøgningsydelse, Arbejdsmarkedsydelse,
journalist, Uddannelse til
Kapitalafkastskat
Kapitalselskaber
kastration, Sterilisation og, Svangerskabsforebyggelse- og afbrydelse
katte, Dyr, Hunde og tam-
kattehold, Slædehunde samt hunde- og
Kirkegårde, Fødsler, Dødsfald, Begravelse,
Kirken, Præster
kloakledninger og offentlige veje, Byggemodning, offentlige
KNI, TELE, INI, RAL, Offentlig produktions- og salgsvirksomhed, Offentlige virksomheder og aktieselskaber,
KNR, Grønlands Radio, Radio-, tv- og fjernsynsvirksomhed
Kollegier
Kollektive overenskomster
Kommerciel udnyttelse af is og vand
Kommission, handelsagentur og handelsrejsende
kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer, Valg til
Kommunale forsøgsordninger
kommunale inddeling, Den
kommunale styrelse, Kommunalbestyrelser, Bygderåd, Borgerråd, Den
Kommunalt ejede virksomheders ejendomme og anlæg
Kommunalvedtægter
Kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber
Koncession til sportsfiskeri
Koncession til turistvirksomhed
Konkurrence
Konkurs
konsulentformidling i Grønland, En
Kontinentalsoklen, Uran, Råstoffer, mineralske, Olie,
kredit, Eksport, Eksport-
kredit, Real-
kreditinstitutter, Finansiel Stabilitet, Garantifond for indskydere og investorer, Garantifond for skadesforsikringsselskaber, Banker, investeringsselskaber og
Kriminalloven
kulbrinteaktiviteter i Grønland, Beskatning af indkomst i forbindelse med
Kultur, Fritid, Folkeoplysning; Undervisning
kulturarvsbeskyttelse, Fredning og
Kunstnerisk virksomhed
Kunstskole i Grønland
Køb, Køb på kredit
Landbrug
landbrug, Genetableringsstøtte til erhvervsfiskere, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssigt
Landsting, Ekstraordinært valg til Inatsisartut/Grønlands
Landsting, Valg til Inatsisartut, Valg til Grønlands
landstinget og landsstyret m.v., Vederlag til medlemmer af
Landstinget og Landsstyret, Inatsisartut og Naalakkersuisut,
Leje, Udlejning
lejligheder, Ejer-
levnedsmidler, Fødevarer og
Licitation, Indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren
Ligestilling
Lodser, Søfarende, Søfartsuddannelser, Skibes besætning,
Lotteriafgift
lottomidler, Spil, tips- og
lovovertrædere, Udlevering af
Luftfart og luftfartøjer
Lufthavne, Flyvepladser,
Læger, Apoteker, Lægemidler
lærere, Folkeskolen, Grundskolen, Uddannelse af
Lærlinge, Praktikanter, Erhvervsuddannelser, Elever,
læskedrikke, Øl og
lønninger mv., Dyrtidsregulering af
Løntilskud, Revalidering, Aktivering, Arbejdsformidling, Beskæftigelsesprojekter, Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre,
lån i udlandet, Optagelse af
Magtanvendelse inden for det sociale område
makrel, Afgift på hellefisk, pelagiske fiskearter,
markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg, Reklame, Forbrugerråd,
materiel, Elektricitet, Stærkstrømsanlæg og
Medbyggerhuse, Støtte til boligbyggeri, Boligfinansiering, Boligstøttelån, Boligbyggeri,
Medieansvar
Mediestøtte
menighedsrepræsentationer, Valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og
Menneskerettigheder
Miljøafgift på produkter til energifremstilling
miljøet og havmiljøet, Beskyttelse af
Miljøfonden
Mineralske råstoffer, Olie, Kontinentalsoklen, Uran
Misissueqqarnerit, GEUS, Grønlands Tekniske Organisation og Forundersøgelser, GTO og
MitID, NemID, NemLog-In, Elektroniske signaturer,
modeller, Brugs-
mortifikation, Deponering og
Motion, Idræt,
motorkøretøjer, Afgift af
Museumsvæsen
Myndighedsloven
mønter, Penge og
Nationalbank, Danmarks
Naturbeskyttelse
Naturinstitut, Grønlands Fiskeriundersøgelser, Grønlands
navne, Person-
NemID, NemLog-In, Elektroniske signaturer, MitID
Nukleart materiale, Radioaktivitet, Atomer, Produkter med dobbelt anvendelse, Ioniserende stråling, Strålebeskyttelse,
Nuuk Harbour A/S (SIKUKI), Havne og havneanlæg
Næringsvirksomhed, Restauration, Hotel
Naalakkersuisut, Landstinget og Landsstyret, Inatsisartut og
Naalakkersuisutmedlemmers ansvarlighed
Obligatorisk pensionsordning
Offentlig Digital Post
Offentlig hjælp
Offentlig pension, Aldersrente, Ældreinstitutioner, Alderspension,
Offentlig produktions- og salgsvirksomhed, Offentlige virksomheder og aktieselskaber, KNI, TELE, INI, RAL
Offentlige betalinger
Offentliggørelse af politiske partiers regnskaber
Offentlighed i forvaltningen
ofre for forbrydelser, Erstatning fra staten til
Olie, Kontinentalsoklen, Uran, Mineralske råstoffer
Ombudsmanden for Inatsisartut
Omdannelse og overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger
Ophavsret
opholdsforbud og bortvisning, Tilhold,
opkrævning, inddrivelse af restancer til det offentlige, Forebyggelse,
opsparing, Skattebegunstiget
Optagelse af lån i udlandet
Orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption
overenskomster, Kollektive
Pant
partnerskab, Ægteskab og registreret
Pas, DNA-profiler, Registre og persondata, CPR,
Patenter
Patienters retsstilling, Vaccinationsskader, HIV-smittede blødere
pelagiske fiskearter, makrel, Afgift på hellefisk,
Penge og mønter
pengeoverførsler, Hvidvask og terrorisme,
Pengesedler i Grønland
pension, Førtids-
pension, Offentlig pension, Aldersrente, Ældreinstitutioner, Alders-
pensionsordning, Obligatorisk
persondata, CPR, Pas, DNA-profiler, Registre og
Personnavne
Planlægning og arealanvendelse, Geodatastyrelsen (Kort- og Matrikelstyrelsen)
Politiet
politisk arbejde, Økonomisk tilskud til
politiske partiers regnskaber, Offentliggørelse af
Politivedtægter
Post
Post, Offentlig Digital
Praktikanter, Erhvervsuddannelser, Elever, Lærlinge,
Praktikstøtte, Arbejdsmarkedsafgift, Erhvervsuddannelsesbidrag (AEB),
procent, Aktuel indkomst, Satstilpasnings-
Produktansvar
Produkter med dobbelt anvendelse, Ioniserende stråling, Strålebeskyttelse, Nukleart materiale, Radioaktivitet, Atomer,
produktions- og salgsvirksomhed, Offentlige virksomheder og aktieselskaber, KNI, TELE, INI, RAL, Offentlig
Præster, Kirken,
Psykiatrien
psykologer, Sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og
Radio-, tv- og fjernsynsvirksomhed, KNR, Grønlands Radio,
Radioaktivitet, Atomer, Produkter med dobbelt anvendelse, Ioniserende stråling, Strålebeskyttelse, Nukleart materiale,
radiokommunikation og teletjenester, Tele- og
radiomodtagning, Foranstaltning mod forstyrrelser af
RAL, Offentlig produktions- og salgsvirksomhed, Offentlige virksomheder og aktieselskaber, KNI, TELE, INI,
Realkredit
Redningsberedskab, Brand- og eksplosionsforebyggelse, Beredskab,
register, CVR, Det Grønlandske Erhvervs-
Registre og persondata, CPR, Pas, DNA-profiler
registreret partnerskab, Ægteskab og
regnskab, Bogføring og
regnskaber, Kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og
rejer, Afgift på
Reklame, Forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg,
Renter ved forsinket betaling
Restauration, Hotel, Næringsvirksomhed,
Restaurationsafgift af salg og servering af stærke drikke
Retsplejeloven
retsstilling, Patienters, Vaccinationsskader, HIV-smittede blødere
Revalidering, Aktivering, Arbejdsformidling, Beskæftigelsesprojekter, Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre, Løntilskud,
Revisorer
Royal Arctic Line, Søloven, Søtransport, Skibsregistrering,
Rusland, Sanktioner mod
rygning, Tobak og
Råstoffer, mineralske, Olie, Kontinentalsoklen, Uran
Sagsbehandling i den offentlige forvaltning, Forvaltningsloven
salg og servering af stærke drikke, Restaurationsafgift af
salgsvirksomhed, Offentlige virksomheder og aktieselskaber, KNI, TELE, INI, RAL, Offentlig produktions- og
Sanktioner mod Rusland
Satstilpasningsprocent, Aktuel indkomst
selskaber, Kapital-
selvstyre i Grønland, Afholdelse af vejledende folkeafstemning om indførelse af
Selvstyre, Grønlands Hjemmestyre og
Selvstyres budgetter og regnskaber, Kommunernes og Grønlands
signaturer, MitID, NemID, NemLog-In, Elektroniske
Sikkerhed til søs, Skibes sikkerhed
SIKUKI Nuuk Harbour A/S, Havne og havneanlæg
skat, Indkomst-
skat, Kapitalafkast-
Skattebegunstiget opsparing
skatter, Forvaltning af
Skibes besætning, Lodser, Søfarende, Søfartsuddannelser,
Skibes sikkerhed, Sikkerhed til søs,
skole i Grønland, Kunst-
skolen, Grundskolen, Uddannelse af lærere, Folke-
skoler, Efter-
Slædehunde samt hunde- og kattehold
sociale område, Magtanvendelse inden for det
Sociale uddannelser, Socialrådgivere, Socialpædagoger
Socialvæsen
Socialøkonomiske virksomheder
sommertid, Anvendelse af
spil, Afgift på automat-
Spil, tips- og lottomidler
sportsfiskeri, Koncession til
Sprog
Statistik, Grønlands
Stednavnenævn, Grønlands
Stempelafgift
Sterilisation og kastration, Svangerskabsforebyggelse- og afbrydelse
stoffer, Euforiserende
storskalaprojekter, Bygge- og anlægsarbejder ved
Strålebeskyttelse, Nukleart materiale, Radioaktivitet, Atomer, Produkter med dobbelt anvendelse, Ioniserende stråling,
styrelse, Kommunalbestyrelser, Bygderåd, Borgerråd, Den kommunale
stærke drikke, Alkohol og
Stærkstrømsanlæg og materiel, Elektricitet,
Støtte til boligbyggeri, Boligfinansiering, Boligstøttelån, Boligbyggeri, Medbyggerhuse,
støtte til erhvervsfiskere, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssigt landbrug, Genetablerings-
støtte, Elev-
støtte, Medie-
Sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer
Sundhedsvæsenets ydelser
Sygdomme, Smitsomme sygdomme
Sygeplejersker og sundhedsassistenter, uddannelse og autorisation
Søfarende, Søfartsuddannelser, Skibes besætning, Lodser
Søloven, Søtransport, Skibsregistrering, Royal Arctic Line
søterritorium, Erhvervsmæssige aktiviteter på det grønlandske
talsmand, Ældre-
tamkatte, Dyr, Hunde og
Teater
Tekniske Organisation og Forundersøgelser, GTO og Misissueqqarnerit, GEUS, Grønlands
Tele- og radiokommunikation og teletjenester
TELE, INI, RAL, Offentlig produktions- og salgsvirksomhed, Offentlige virksomheder og aktieselskaber, KNI,
terrorisme, pengeoverførsler, Hvidvask og
Tilhold, opholdsforbud og bortvisning
Tillægsbevillingslove
tilskud, Underholdsbidrag, Adoptions-
tips- og lottomidler, Spil,
Tjenestemænd
Tobak og rygning
Tronfølgeloven, Grundloven
Turistanlæg, Besøgscentre,
turistvirksomhed, Koncession til
tv- og fjernsynsvirksomhed, KNR, Grønlands Radio, Radio-,
Udbud
Uddannelse af lærere, Folkeskolen, Grundskolen,
uddannelse og autorisation, Sygeplejersker og sundhedsassistenter,
Uddannelse til journalist
uddannelser, Elever, Lærlinge, Praktikanter, Erhvervs-
uddannelser, Gymnasiale
uddannelser, Skibes besætning, Lodser, Søfarende, Søfarts-
uddannelser, Socialrådgivere, Socialpædagoger, Sociale
uddannelser, Videregående
Uddannelses- og erhvervsvejledning
uddannelsesbidrag (AEB), Praktikstøtte, Arbejdsmarkedsafgift, Erhvervs-
Uddannelsesstøtte og uddannelsesgæld
Udlejning, Leje,
Udlevering af lovovertrædere
Udlændinge, Indfødsret
udnyttelse af is og vand, Kommerciel
Udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi, Vandkraftværker
Underholdsbidrag, Adoptionstilskud
Undervisning, Kultur, Fritid, Folkeoplysning,
unge, Forældreansvar/Forældremyndighed, Daginstitutioner og dagtilbud, Børn og
Universitet), Ilisimatusarfik (Grønlands
Uran, Råstoffer, mineralske, Olie, Kontinentalsoklen,
Vaccinationsskader, HIV-smittede blødere, Patienters retsstilling,
Valg til Inatsisartut, Valg til Grønlands Landsting
valg til Inatsisartut/Grønlands Landsting, Ekstraordinært
Valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer
valg, Folketings-
vand, Kommerciel udnyttelse af is og
Vandforsyning
vandkraftressourcer til produktion af energi, Vandkraftværker, Udnyttelse af
Varemærker
Vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.
vedtægter, Kommunal-
vedtægter, Politi-
veje, Byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige
veksler, Gældsbreve, Checks og
Videregående uddannelser
virksomhed, Værdipapirhandel, Finansiel
virksomheder og aktieselskaber, KNI, TELE, INI, RAL, Offentlig produktions- og salgsvirksomhed, Offentlige
virksomheder, Erhvervsdrivende
virksomheder, Socialøkonomiske
virksomheders ejendomme og anlæg, Kommunalt ejede
Virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet, Covid-19,
Virksomhedsoverdragelse, Arbejdstagere
Voldgift
VækstFonden
Værdipapirhandel, Finansiel virksomhed
Værnepligt, Forsvaret,
Våben
ydelser, Sundhedsvæsenets
Zoonoser
Ægteskab og registreret partnerskab
Ældreinstitutioner, Alderspension, Offentlig pension, Aldersrente,
Ældretalsmand
Økonomisk tilskud til politisk arbejde
Øl og læskedrikke
FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER