Seneste regelsæt

16.04.2018: Bekendtgørelse nr. 266 af 06.04.2018 om Politimesteren i Grønlands adgang til at frafalde tiltale

29.03.2018: Inatsisartutlov nr. 1 af 15.03.2018 om Ekstraordinært valg til Inatsisartut

29.03.2018: Bekendtgørelse nr. 176 af 02.03.2018 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om kredsretternes tingsteder

04.03.2018: Bekendtgørelse nr. 157 af 27.02.2018 om Arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere

04.03.2018: Bekendtgørelse nr. 158 af 27.02.2018 om Arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet

04.03.2018: Bekendtgørelse nr. 159 af 27.02.2018 om Foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet

04.03.2018: Bekendtgørelse nr. 160 af 27.02.2018 om Biologiske agenser og arbejdsmiljø på luftfartsområdet

04.03.2018: Bekendtgørelse nr. 161 af 27.02.2018 om Brug af personlige værnemidler på luftfartsområdet

04.03.2018: Bekendtgørelse nr. 162 af 27.02.2018 om Grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet

04.03.2018: Bekendtgørelse nr. 111 af 20.02.2018 om Grønlands inddeling i retskredse

1 - 10

> >>

 

 

 

Infinitiv

Infinitiv (lat. infinitivus modus 'ubestemt måde') også kaldet navnemåde eller "at-form" er en bøjningsform af verberne.

Infinitiv kan fungere som et substantiveret verbum. Det kan stå som subjekt og objekt for andre verber (at slås er forkert, jeg ønsker at blive rig), og det kan på dansk (men ikke f.eks. engelsk og latin) styres af præpositioner (han er forhippet på at rejse af sted).

På dansk bliver infinitiv normalt udstyret med småordet at (oftest udtalt [å]), undtagen efter de såkaldte modalverber (ville, kunne, skulle, burde, måtte). Der er egentlig tale om præpositionen ad. Engelsk og tysk bruger på samme måde præpositionen to / zu foran infinitiv, og de romanske sprog bruger bl.a. præpositionen de. Infinitiv er et latinsk ord.

På dansk og mange andre sprog optræder konstruktionen akkusativ med infinitiv. Den substantiverede brug modsvares på latin til dels af gerundium og supinum. På engelsk kan en infinitiv (fx at spise) modsvares af en ing-form (fx eating) (gerundium, the gerund): Eating is fun = At spise er sjovt. En substantivisk ing-form (gerund) er en gerundium, og en adjektivisk ing-form (gerund) er en gerundiv (fx the eating man, den spisende mand / manden der spiser).

Infinitiv er et af verbets infinitte former. Det vil sige verbalformer, der ikke kan stå som udsagnsled (verballed) i en sætning. 'Komme' og 'kommet' er infinitte, for de kan ikke stå som udsagnsled. Derimod er 'kommer', 'kom', 'er' og 'var' finitte verbalformer, idet de kan stå som grundled: Jeg kommer. Han kom. Jeg er kommet, efter at han var gået. - Når man taler om sammensat udsagnsled (komposit verballed), fx var gået, består det af en finit verbalform (var) og en infinit verbalform (gået).