Seneste regelsæt

28.11.2020: Anordning nr. 1677 af 24.11.2020 om ikrafttræden for Grønland af ændringer af lov om dansk indfødsret

28.11.2020: Bekendtgørelse nr. 1672 af 23.11.2020 om Regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland

28.11.2020: Anordning nr. 1658 af 20.11.2020 om Ikrafttræden for Grønland af lov om Center for Cybersikkerhed

28.11.2020: Bekendtgørelse nr. 1659 af 20.11.2020 om Tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste (for Grønland)

28.11.2020: Inatsisartutlov nr. 5 af 19.11.2020 om Orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption

28.11.2020: Inatsisartutlov nr. 6 af 19.11.2020 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension (Afklaringsforløb, revalideringsforløb, midlertidigt tillæg grundet lokale forhold og præcisering af klageadgang til Førtidspensionsklagenævnet)

28.11.2020: Inatsisartutlov nr. 7 af 19.11.2020 om ændring af Inatsisartutlov om markedsføring og mærkning (Prisoplysninger for varer, pris- og faktureringsoplysninger ved tjenesteydelser, hjemmel til udstedelse af særregler om pris- og faktureringsoplysninger, ændring af gebyrer i løbende aftaler, Forbruger- og Konkurrencestyrelsens uafhængige tilsyn og tilsynsbeføjelser samt tilretning af sanktionsbestemmelsen)

28.11.2020: Inatsisartutlov nr. 8 af 19.11.2020 om ændring af Inatsisartutlov om konkurrence (Ændring af tærskelværdierne ved fusioner og indførelse af ordning med anonyme henvendelser samt administrative bødeforelæg)

28.11.2020: Inatsisartutlov nr. 9 af 19.11.2020 om ændring af landstingslov om arbejdsmarkedsafgift (Finansiering af barselsfond m.v.)

28.11.2020: Inatsisartutlov nr. 10 af 19.11.2020 om offentlige betalinger m.v.

1 - 10

> >>

 

 

 

Infinitiv

Infinitiv (lat. infinitivus modus 'ubestemt måde') også kaldet navnemåde eller "at-form" er en bøjningsform af verberne.

Infinitiv kan fungere som et substantiveret verbum. Det kan stå som subjekt og objekt for andre verber (at slås er forkert, jeg ønsker at blive rig), og det kan på dansk (men ikke f.eks. engelsk og latin) styres af præpositioner (han er forhippet på at rejse af sted).

På dansk bliver infinitiv normalt udstyret med småordet at (oftest udtalt [å]), undtagen efter de såkaldte modalverber (ville, kunne, skulle, burde, måtte). Der er egentlig tale om præpositionen ad. Engelsk og tysk bruger på samme måde præpositionen to / zu foran infinitiv, og de romanske sprog bruger bl.a. præpositionen de. Infinitiv er et latinsk ord.

På dansk og mange andre sprog optræder konstruktionen akkusativ med infinitiv. Den substantiverede brug modsvares på latin til dels af gerundium og supinum. På engelsk kan en infinitiv (fx at spise) modsvares af en ing-form (fx eating) (gerundium, the gerund): Eating is fun = At spise er sjovt. En substantivisk ing-form (gerund) er en gerundium, og en adjektivisk ing-form (gerund) er en gerundiv (fx the eating man, den spisende mand / manden der spiser).

Infinitiv er et af verbets infinitte former. Det vil sige verbalformer, der ikke kan stå som udsagnsled (verballed) i en sætning. 'Komme' og 'kommet' er infinitte, for de kan ikke stå som udsagnsled. Derimod er 'kommer', 'kom', 'er' og 'var' finitte verbalformer, idet de kan stå som grundled: Jeg kommer. Han kom. Jeg er kommet, efter at han var gået. - Når man taler om sammensat udsagnsled (komposit verballed), fx var gået, består det af en finit verbalform (var) og en infinit verbalform (gået).